Ако планирате да развивате онлайн търговия, Вие ще бъдете третирани като търговец, подлежащ на данъчни и осигурителни изисквания. Регистрацията като едноличен търговец или фирма е препоръчителна, за да бъдат избегнати евентуални санкции. С цел да се намалят личните финансови рискове при един неблагоприятен развой на бизнеса, е препоръчително регистрирането на фирма като ЕООД или ООД. Това също така позволява разходите да бъдат направени от името на дружеството, а не на физическото лице.

РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА Н-18, КАСАЕЩИ ОНЛАЙН МАГАЗИНИТЕ

Наредба Н-18/2006г. урежда задължението за регистрация на електронни магазини пред НАП, независимо дали търговецът използва собствен сайт или платформа за продажби. Регистрацията на електронни магазини в НАП според Чл. 52м. на Наредба Н-18 изисква предварително подаване на информация към приходната агенция. Декларирането се извършва онлайн с квалифициран електронен подпис, а детайлите са определени в Приложение № 33 към наредбата. Промени в обстоятелствата или прекратяване на дейността изискват уведомление в 7-дневен срок.

Отчетът за продажбите при електронна търговия изисква издаване на документ. Наред със стандартния касов бон наредбата предвижда възможността за използване на фискален/системен бон в електронен вид, предоставян на клиента по електронен път. Новата ал.17 към чл.3 позволява регистриране и отчитане на продажби с документ за регистрация, когато се извършва неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта, под условията че софтуерът отговаря на изискванията по чл. 52 и не управлява други продажби.

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИТЕ

Данъчното облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставките на стоки, извършени по електронен път, не се отличава от облагането на доставките, извършени чрез традиционните способи за продажба по отношение на определяне на мястото на изпълнение и характера на доставката, данъчната основа и лицето-платец на данъка. Различие е налице по отношение на определяне на датата на данъчното събитие (която не се определя по общото правило на чл. 25, ал. 2 от ЗДДС, а по специалното правило на чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗДДС), което при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът получи плащането.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, НО В ЕС

Съгласно закона, ако използвате консултантски, рекламни, експертни, инженерни или други услуги от предприятие в държава-членка на ЕС, Вие трябва да се регистрирате съгласно чл. 97а от ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС е задължителна, ако планирате реклама в платформи, като например Google и Facebook, използване на хостинг, платени версии за шаблони на сайтове и други услуги от доставчик в ЕС. Регистрацията по ЗДДС трябва да се извърши поне 7 дни преди авансовото плащане или датата на възникване на данъчното събитие.

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ В ЕС И РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМАТА OSS

Електронната система за обслужване на едно гише – one-stop shop (OSS) е електронен портал (електронна услуга), който може да се използва от данъчно задължените лица (по специално онлайн търговците и търговци, които управляват електронни интерфейси) за изпълнение на техните задължения за данък върху добавената стойност, свързани с доставки на стоки и/или услуги в рамките на Европейския съюз към крайни клиенти/потребители, считано от 1-ви юли 2021-ва година.

Всяка държава членка на ЕС има онлайн OSS портал, където онлайн търговците (включително търговците, които управляват електронен интерфейс) могат да се регистрират. Тази регистрация за специален режим „в Съюза“ или специален режим „извън Съюза“ обаче се прилага за всички извършвани от съответен търговец (търговец, който управлява електронен интерфейс) доставки на стоки и услуги на крайни клиенти в други държави членки на ЕС, обхванати от съответния специален режим.

Търговецът трябва да прилага ставката на ДДС на държавата членка, до която се изпращат стоките при извършваните от него дистанционни продажби на стоки или където е мястото на изпълнение на доставките на услугите. Задълженията на търговеца обхващат подаването на електронна тримесечна справка-декларация за ДДС чрез портала OSS на държавата членка, където има регистрирация за специалнен режим, и извършването на тримесечно плащане на ДДС, декларирано в справката-декларация за ДДС, в държавата членка, където е регистрицията за специалните режими;

За осигуряване на съответствие с данъчното законодателство при онлайн продажби е препоръчително консултиране със счетоводител, който може да предостави подробни отговори относно ДДС за електронна търговия, необходимостта от регистрация по ЗДДС в конкретни ситуации и информация относно OSS за продажби в ЕС.