Сроковете за счетоводно отчитане са ключов елемент във финансовото управление на дружествата и организациите. Те определят периодичността и точността на финансовите събития. Надолу ще разгледаме основните видове, както и сроковете им.

ДЕКЛАРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1-ви март до 1-ви юли 2024г., тъй като тази година 30-ти юни е неработен ден. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък (чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане), данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 1-ви юли 2024г.

СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

От 1-ви март до 15-ти април на текущата година е срокът за деклариране съгласно чл. 87 от ЗКПО на вида и размера на авансовите вноски за текущата година. В срок до 15-ти ноември пък лицата могат да подават декларация съгласно чл. 88 за промени на авансовите вноски. Промените на вноските може да се ползват едва след нейното подаване. Важно е да се има предвид, че за да се ползва намаление или увеличение на месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1-ви декември, декларацията трябва да е подадена най-късно до 15-ти ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок.

СРОКОВЕ ЗА КОРЕКЦИЯ

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 30-ти април/30-ти юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и земеделски стопани, които са избрали този ред на облагане) на годината, следваща годината на придобиване на дохода, имате право, еднократно, в срок до 30-ти септември на същата година, да правите промени чрез подаване на нова декларация (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ). Възможността за извършване на еднократна корекция в дължимия по декларацията данък не удължава срока за внасяне на данъка. Ако в резултат от корекцията се установи по-голям размер на дължимия данък, сумата, която не е внесена в законово установения срок, ще се дължи с лихва, съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Органите по приходите могат да изпратят покана да подадете коригираща декларация, ако установят несъответствие между съдържанието на подадената декларацията и изискванията за попълването ѝ или несъответствие между данните в декларацията и данните, получени от трети лица или администрации. Трябва да отстраните несъответствията в 14-дневен срок от получаване на съобщението, като подадете нова декларация (чл. 103 от ДОПК). Ако подадете новата декларация в посочения 14-дневен срок, тя ще се счита за валидна, независимо дали е подадена преди или след 30-ти април/30-ти юни (за деклариране на доходите на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон). Подаването на коригираща декларация по покана на орган по приходите не отнема правото да подадете още една коригираща декларация до 30-ти септември.

СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДДС

Подава се справка-декларация и всички съпътстващи документи: отчетни регистри (дневник за продажбите и дневник за покупките) и/или VIES-декларация, ежемесечно, до 14-то число на месеца, следващ месеца (данъчния период), за който се отнася декларацията.

СРОКОВЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения подават:

  • за всеки календарен месец, поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
  • до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
  • при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок – до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
  • до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация от местни  физически лица (които получават доходи като наем, награди, плащат патентен данък, притежават акции и дялови участия в чужбина и т.н.), еднолични търговци с доходи от стопанска дейност и чуждестранни физически лица с доходи в България е до 30-ти април на следващата календарна година.

счетоводство, счетоводни услуги

Внимателното следене и спазване на сроковете за счетоводно отчитане е от съществено значение за осигуряване на точност и устойчивост във финансовата дейност на организацията, ето защо спокойно може да ги поверите на екипа ни, който е с доказан професионализъм и повече от 15 години опит в областта.