От 3-ти януари 2024г. НАП въведе режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, които започват от територията на трета страна и завършват на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката, или започват и завършват на територията на страната. В същото време от 1-ви октомври миналата година е въведен и такъв за превозите, които започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на страната или започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава-членка на ЕС.

Данните се декларират чрез е-услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция, като потребителите подават данни за:

 • първоначално деклариране на превоз на стоки,
 • за изпращач/доставчик,
 • получател/купувач,
 • превозвач,
 • транспортно средство,
 • вид, количество и договорена стойност на стоката,
 • място, дата, очакван час на натоварване/ изпращане/ претоварване/ получаване.

Услугата дава възможност за преглед и търсене на подадените вече данни, за потвърждаване на получаването на СВФР или пък за корекция и анулиране на подадените вече данни.

При подаването на данните за превози на СВФР, системата на НАП генерира и предоставя уникален номер на превоз (УНП). Той задължително трябва да се съобщи на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката, превозвача или на този, който организира превоза. Валидността на УНП е 14 дни. При осъществяване на фискален контрол, заедно с документите по чл. 13, ал. 2 от ДОПК, водачът на транспортното средство следва да предостави и УНП.

Случаите, в които задължително се декларират предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск са когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона, с изключение на превозите:

 1. за крайно потребление;
 2. между обекти на територията на страната, стопанисвани от лицето;
 3. за обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг (нето) или литра и/или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без данък върху добавената стойност, а когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са в мерна единица, различна от кг или литър – до 5000 лв. без ДДС;
 4. на течни горива, за които има задължение/са спазени изискванията за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.

Допълнителна полезна информация може да намерите в Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Р. България, както и в списъка на стоки с висок фискален риск.

В случай, че се нуждаете от допълнително разяснение или консултация, може да се обърнете и към екипа на BulAdvice.