Годишно счетоводно приключване

Процедура по изпълнение на годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е трудоемък процес, който е обусловен от множество определящи компанията фактори. В зависимост от юридическия статус, предмета на дейност и икономическия отрасъл, годишното счетоводно приключване би могло да включва разнообразни законови изисквания и счетоводни модели на изпълнение. Заобикалящата среда също оказва влияние на годишното счетоводно приключване на дружествата. В зависимост от икономиката на страната и корпоративните отношения със заинтересованите страни, изготвянето на годишен финансов отчет би могло да налага различни действия от страна на счетоводния отдел или кантора. В идеалния случай годишното счетоводно приключване задължително налага изготвянето на организирана подготовка, която да позволи коректното отчитане на наличната документация, отразяваща дейността на компанията през изминалия отчетен период.

extensive-focused-features

Какво представлява годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване е специфичен процес на обобщаване на дейността на компанията през изминалата фискална година. Законовите рамки определят извършването на годишно счетоводно приключване да съвпада с приключването на календарната година. Съществува и периодично счетоводно приключване, което се извършва с вътрешнофирмени цели и може са се предвижда на по-кратки времеви периоди. Годишното счетоводно приключване основно представлява приключването на приходно-разходните отчети и изготвяне на годишен финансов отчет, но целият процес по изпълнение на годишно счетоводно приключване обхваща много по-задълбочена организация, анализи, корекции и професионализъм, които да гарантират достоверност на финалния отчет.

Годишно счетоводно приключване 1

За да гарантираме организация на необходимата документация по годишното счетоводно приключване и най-вече да подадем прилежащите декларации в допустимите срокове, е прието да стартираме процедурата по изпълнение на годишното счетоводно приключване в началото на последния календарен месец. Стриктното планиране на етапите, през които преминава годишното счетоводно приключване, могат да ни гарантират спокойствие по време на тази процедура. Същевременно можем да се доверим на услугите по годишно счетоводно приключване на счетоводна кантора, която притежава необходимия опит в организирането и оформянето на цялостната документация.

extensive-focused-features

Подготовка при годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване изисква предварителното изготвяне на вътрешен план-график от съставителя на годишния финансов отчет. Този график трябва представя отделните етапи на годишното счетоводно приключване по срокове на изпълнение, материално отговорни лица и видове отчети. След като план-графикът бъде приет от управителите на компанията, се издава заповед, в която да се утвърди разпределението на задълженията при изпълнението на годишното счетоводно приключване.

Подготовката при годишното счетоводно приключване започва с обработка на първичната счетоводна документация, която трябва да бъде приведена в ред, съобразно изискванията на Закона за счетоводството. Анализират се всички възникнали и прекратени през годината взаимоотношения със съдружници, както и договори за партньорства на дружеството. За нуждите на годишното счетоводно приключване се начисляват лихви по предоставени и получени търговски заеми от съдружници, издават фактури за наемните вноски с изтекли срокове и се отчитат разходи за дължими такива. По време на подготовката за годишно счетоводно приключване се прави и преглед на съдебните и присъдените вземания и задължения, както и уреждат финансовите отношения по данъчни ревизионни актове.

Годишно счетоводно приключване 2

Годишното счетоводно приключване отчита и вътрешнофирмените отношения със служители, като се осчетоводяват всички сметни взаимоотношения по предоставени аванси и разходи за командировки в страната и чужбина. Подготовката на годишното счетоводно приключване се занимава и с възникнали през отчетния период рекламации, дарения, спонсорства и други причини за безвъзмездно предоставяне на средства

extensive-focused-features

Инвентаризация в условията на годишно счетоводно приключване

Официалното годишно счетоводно приключване изисква извършването на инвентаризация на активите и пасивите на предприятието към датата на баланса. Закона за счетоводството предвижда регулярното извършване на инвентаризация, която да гарантира коректното им представяне в годишния финансов отчет. Ръководството на компанията само определя модела си на действие спрямо нуждите на бизнеса и предпочитанията на счетоводния отдел или препоръките на външната счетоводна кантора. Годишното счетоводно приключване обхваща дълготрайните материални активи (ДМА), като има за цел да коригира евентуални разлики между фактическите наличности и счетоводно документираното им изражение. Паралелно с ДМА в процеса на годишно счетоводно приключване се инвентаризират и проверяват:

 • краткотрайните активи
 • паричните средства на дружеството в съответните валути
 • инвестициите на капитал в други предприятия
 • платените авансово средства

Инвентаризацията на пасивите на предприятието по време на годишното счетоводно приключване има за цел да установи действителната оценка на всеки един пасив спрямо данните от счетоводните регистри. Пасивите се разграничават като текущи и нетекущи и на тази база се определя отчитането им в документацията на годишното счетоводно приключване. При установяване на задължение с изтекла давност, следва то да се отпише от пасивите на дружеството, отчетени във финансовия отчет по време на годишното счетоводно приключване.

Годишно счетоводно приключване 3

Към етапите на годишно счетоводно приключване попада и проверка на начислените амортизации през годината и преглед за промяна в полезния живот на нетекущите активи. Счетоводителите следва да преразгледат и полезния живот на дълготрайните материални активи и да отбележат евентуалната корекция, както и да бракуват тези ДМА, които са напълно амортизирани за нуждите на компанията.

Към инвентаризацията на активите и пасивите по време на годишното счетоводно приключване се вземат под внимание и следните параметри:

 • Възрастов анализ на вземанията от клиенти
 • Преглед на вземанията/ задълженията от клиенти с изтекла давност
 • Проверка на разходите във връзка с доходите на персонала
 • Проверка за условия за признаване/ изменение на провизиите
 • Проверка на технологията на приключване на счетоводните сметки
 • Начисляване на текущите и отсрочени данъци

 

Процедура по изпълнение на годишното счетоводно приключване

Какво представлява годишното счетоводно приключване

Подготовка при годишно счетоводно приключване

Инвентаризация в условията на годишно счетоводно приключване

extensive-focused-features

Нашите Услуги

Покриваме пълната гама от услуги, за да бъде Вашето начинание успешно!

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

Регистрирай фирма сега!

Попълнете нашата лесна форма за регистрация

КЪМ ФОРМАТА

БЪРЗО И ЛЕСНО

 • Пълно съдействие

 • Пълен набор от услуги

 • Екип от професионалисти

 • Конфиденциалност

 • Аналитечен подход

Свържете се с нас

Ние ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашият Newsletter