Счетоводно обслужване

Home » Счетоводно обслужване

Портфолио на счетоводното обслужване

Счетоводното обслужване на всеки бизнес е силно формален процес, който следва определени законови рамки. Това налага стриктното изпълнение на всички процедури в съответствие с наложените срокове и прецизното попълване на разнообразни формуляри, декларации и отчети. Счетоводното обслужване на дейността на компанията е обвързано и с непрекъснато информиране относно промени в законите и изискванията, затова и изборът на счетоводител или кантора за аутсорсинг на счетоводно обслужване е от съществено значение.

extensive-focused-features

Месечно счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване 1

Счетоводно обслужване – разберете повече!

Месечното счетоводно обслужване включва осчетоводяването на фактури за покупко-продажба, както и обработка на банковите и касовите разплащания. Счетоводното обслужване на всички документи за извършени транзакции служи за поддържане на счетоводния баланс на компанията, като ни позволява да получаваме своевременна информация за състоянието на бизнеса. Освен за вътрешна отчетност, счетоводното обслужване налага и изготвяне и подаване на различни документи към съответните институции, като към месечното счетоводно обслужване попадат следните дейности:

 • подаване на информация към НАП;
 • изготвяне на месечни декларации по ЗДДС;
 • месечни Интрастат и ВИЕС декларации;
 • справки и отчети за НСИ;
 • данъчни декларации по ЗКПО;

Наред с информация относно месечната активност на компанията, счетоводното обслужване изисква и управление на човешките ресурси. Това направление на счетоводното обслужване включва месечно изчисляване на заплати, удръжки и данъци, изготвяне на месечни платежни ведомости и на индивидуални фишове.

extensive-focused-features

Счетоводно обслужване за приключване на годината

Преди да предприемем действия за годишно счетоводно обслужване по приключване, е редно да се направи план-график, който да открои етапите, по които ще се задвижи процедурата. Като начало се подготвя и подрежда първичната счетоводна документация, която ще ни послужи като изходна опорна точка при изготвянето на годишните финансови отчети. Преглеждат се и всички възникнали и прекратени през годината взаимоотношения със съдружници и най-вече на промените в дяловото разпределение на капитала, както и договорните отношения с други предприятия. За годишното счетоводно обслужване се изисква и издаване на фактури за наемни вноски и отчитане на разходите, начисляване на лихви по предоставени и получени търговски заеми, както и преглед на евентуалните присъдени вземания и решения. Преглеждат се всички рекламации, като се вземат управленски решения по казусите и се приключват всички сметни взаимоотношения.

Счетоводно обслужване 2

Счетоводно обслужване – вижте още!

На база на месечното счетоводно обслужване се изготвя документация, която да обобщи извършваните през годината счетоводни операции. Годишното счетоводно обслужване започва с преглед на цялата счетоводна документация за изминалата фискална година, като се нанасят съответните корекции при необходимост. Чак след това годишното счетоводно обслужване се заема с приключване на приходните и разходните сметки. На тази база се съставят всички годишни финансови отчети:

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите
 • Отчет за паричните потоци
 • Отчет за собствен капитал

Счетоводното обслужване за приключване на фискалната година обхваща и изготвяне на ведомости, хронологии и финални данъчни декларации.

extensive-focused-features

Допълнителни услуги от счетоводното обслужване

Освен стандартните ежемесечни и годишни изисквания при счетоводното обслужване, съществуват и допълнителни ангажименти и услуги, от които бихме могли да се възползваме. Напълно естествено е счетоводната кантора, на която сме поверили своето счетоводно обслужване, да ни представлява пред данъчните власти, както и при данъчни проверки и ревизии. Тя играе ролята на най-компетентен спрямо приложимите национални и международни стандарти бизнес съветник, затова можем да се възползваме и от възможността да получаваме консултации по оперативни финансово-счетоводни казуси и изготвяне на отчети за нуждите на управлението.

Счетоводно обслужване 3

Счетоводно обслужване – разберете сега!

BulAdvice притежава богат опит в сферата на бизнес и счетоводното обслужване, който е разгърнат в множество и разнообразни услуги. Ние не ограничаваме нашите клиенти с пакети за счетоводно обслужване, а им позволяваме сами да определят броя и вида на услугите, от които бизнесът им се нуждае. Не се колебайте да се свържете с нас, ако не сте напълно наясно каква помощ в сферата на счетоводното обслужване Ви е необходима. Заедно ще определим нуждите на Вашия бизнес без излишни договори и комисионни за услуги, които не ползвате. Научете повече за годишно счетоводно приключване.

Портфолио на счетоводното обслужване

Месечно счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване за приключване на годината

Допълнителни услуги от счетоводното обслужване

extensive-focused-features

Наши Сервисы

Мы предоставляем полный спектр услуг, чтобы ваши усилия были успешными!

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Зарегистрируйте компанию сейчас!

Заполните нашу простую регистрационную форму

В ФОРМУ

БЫСТРО И ПРОСТО

 • Полное сотрудничество

 • Полный спектр услуг

 • Команда профессионалов

 • Конфиденциальность

 • Аналитический подход

Связаться с нами

Мы ответим на все ваши вопросы!

Быть информированным

Подписывайтесь на нашу Newsletter