Бул Адвайс ООД - услуги за регистрация на кампании и фирми, бизнес консултации, счетоводно обслужване и управление на бизнес процесите.

Защо да правим бизнес в България?

Политическа стабилност, ниска цена и стратегическо местоположение

Политическа и бизнес стабилност

 • България е член на Европейския съюз, НАТО и СТО
 • Стабилността на валутата се поддържа от валутния борд, привързвайки българския лев към еврото на ниво 1,96

Ниска цена за правене на бизнес

 • България има най-благоприятния данъчен режим в Европа. Ставката на корпоративния данък е 10%, най-ниската в ЕС. Данъкът върху доходите на лицата е 10%, фиксирана ставка. Индустриите в районите с висока безработица получават данъчна ставка 0%
 • Има 2-годишно освобождаване от ДДС за внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 милиона евро, което създава поне 50 работни места
 • Времето за амортизация на компютри и ново производствено оборудване е 2 години
 • 5% данък, удържан при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за данъчни лица в ЕС)
 • България има един от най-конкурентните разходи за работна ръка в Централна и Източна Европа
 • Изгодни офис наеми и ниска цена на комунални услуги. Българската цена на електроенергията за промишлени потребители е 70% от средната за Европа

Стратегическо местоположение

 • Разположена в сърцето на Балканите, България е стратегически логистичен център. Лесен  превоз на товари осигуряван от:
 • Пет общоевропейски коридора (IV, VII, VII, XI, X), които минават през страната
 • Транспортна програма TRACECA, която свързва Европа с региона на Кавказ и Централна Азия
 • Четири основни летища: София, Пловдив, Бургас и Варна
 • Две основни морски пристанища: Варна и Бургас
 • Многобройни пристанища на река Дунав

Достъп до пазари

 • Поради своето местоположение България осигурява директен достъп до следните ключови пазари:
 • Европейски съюз – нулев тарифен пазар с население от 500 милиона
 • ОНД – все още не е добре проникнал на пазара с висок потенциал
 • Турция – пазар на нулеви тарифи с близо 80 милиона население
 • Близкия изток – пазар с висока покупателна способност
 • Пазар в Северна Африка

Човешки ресурси

 • Работната сила е добре образована, висококвалифицирана и многоезична
 • 62,2% от общото население е в трудоспособна възраст (приблизително 4,6 милиона)
 • 60 000 студенти годишно завършват 51 университета
 • 98% от гимназистите учат чужд език (обикновено английски), а 73% учат втори език (основно немски, френски, испански, руски)
 • 94% от училищата имат достъп до интернет

Стартиране на бизнес в България – процедура

 • Съставяне на протокола от учредителното събрание на съдружниците в ООД; нотариална заверека на декларация за съгласие и образец на подпис на управителя, и заверено копие от устава на ООД – 3 дни
 • Депозиран изплатен капитал в набирателна сметка в Търговска банка – 1 ден
 • Регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – 3 дни
 • Регистрация по ДДС – 14 дни
 • Минималният необходим капитал за регистриране на бизнес субект в България е само 2 BGN
 • След регистрацията на стопански субект (дружество с ограничена отговорност) вие сте отговорни пред кредиторите, изпълнителите и държавата до размера на капитала на вашата компания.
 • Собственикът на българската компания може да бъдете вие ​​като физическо лице, настоящата ви чуждестранна компания или български краен бенефициален собственик (БКБС). БКБС е най-добрият избор за резиденти извън ЕС.
 • Директорът / мениджърът на компанията може да бъдете вие ​​като физическо лице, човек, избран от вас или български номинален директор – най-добрият избор за резиденти извън ЕС
 • Регистрация по ДДС MOSS – 7 дни
 • Откриване на банкови сметки, когато имате български съдружник и/или български управител е след 2 дни, ако не сте резидент от ЕС, трябва да бъдете одобрени от банките, което е минимум 7 дни и в повече случаи завършва с отказ

Счетоводство в България

 • Фискалната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември същата година.
 • Когато фирмата е регистрирана по ДДС, трябва да извършва месечна обработка на счетоводната документация в счетоводната система, месечни отчети по ДДС
 • Годишния финансов отчет и годишната декларация трябва да се подготвят и подадат пред НАП до 31 март на годината
 • Съгласно Закона за счетоводството, годишните финансови отчети трябва да бъдат одитирани от регистрирани одитори при следните случаи:

– акционерни дружества и дружества, ограничени от акции

– предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

– кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях средства

– предприятия, за които това изискване е установено със закон

– всички предприятия, които не са споменати в предходните четири позиции, с изключение на предприятията, които прилагат опростена форма на финансово отчитане и финансирани от бюджета предприятия. Предприятия, които прилагат опростена форма на финансово отчитане, се отнасят за предприятия, които през текущата или предходната година не надвишават два от следните критерии:

а) балансови активи към 31 декември: 1,5 милиона лева

б) нетен доход от продажби за годината: 2,5 милиона лева

в) среден брой персонал за годината: 50 души.

compact-2-screenshot

Членство в Европейски съюз

Извършването на вашите дейности чрез българска компания е абсолютно същото като извършването му чрез компания, която е регистрирана във всяка друга държава-членка на ЕС. Заедно с регистрацията си ще получите европейски данъчен номер в ЕС – за да можете да извършвате транзакции с вашите европейски и световни изпълнители.

НАЧАЛО